top of page

Služby

Kopletní nabídka služeb

Vedení daňové evidence pro malé podnikatele

 • Vedení peněžního deníku, knihy závazků a pohledávek, pokladní knihy a knihy bankovního účtu

 • Čtvrtletní přehledy o vývoji ekonomického výsledku firmy a odhady budoucí daně

 • Sledování významných termínů pro plnění zákonných povinností.

 • Příprava podkladů pro daňová přiznání k silniční dani, včetně jejich podání

 • Roční uzávěrka peněžního deníku, výpočet a příprava podkladů pro daňové přiznání k dani
  z příjmů včetně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu včetně jejich podání

 • Komunikace s orgány státní správy podle potřeby a na základě zmocnění

ucetnictvi.png

Vedení účetnictví pro podnikatele a malé firmy

 • Vedení předepsaných účetních knih a zaúčtování dokladů na účty

 • Čtvrtletní přehledy o vývoji hospodářských výsledků firmy a odhady budoucí daně

 • Sledování významných termínů pro plnění zákonných povinností.

 • Příprava podkladů pro daňová přiznání k silniční dani, včetně podání

 • Zpracování ročních inventur a účetní závěrky v předepsané formě, výpočet a příprava podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů a jejich podání

 • Podání účetních závěrek do rejstříku listin u obchodního soudu

 • Komunikace s orgány státní správy podle potřeby a na základě zmocnění

platce DPH.png

Pro plátce DPH

 • Výpočet a zpracování podkladů k přiznání k dani z přidané hodnoty v zákonem stanoveném rozsahu a termínech

 • Podání přiznání k DPH

 • Sestavení a podání Kontrolního hlášení

 • Sestavení a podání Souhrnného hlášení

 • Základní poradenství v oblasti uplatňování daně

mzdy.png

Vedení personální agendy a zpracování mezd zaměstnanců (i samostatně)

 • Příprava smluvních dokumentů pro zaměstnance

 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u institucí sociálního a zdravotního pojištění

 • Vedení osobních spisů zaměstnanců, vystavování potřebných potvrzení a dokladů

 • Výpočet mezd a mzdových náhrad, vystavení potřebných dokladů včetně přípravy příkazů
  k úhradě odvodů a mezd na účty zaměstnanců

 • Zaúčtování mezd do účetnictví nebo daňové evidence či příprava podkladů k takovému zaúčtování jinými účetními

 • Vedení mzdových listů zaměstnanců

 • Příprava a podání ročních přehledů plátce daně finanční správě

 • Výpočet ročního zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnanců

 • Evidence srážek ze mzdy zaměstnanců, případná komunikace s věřiteli

 • Komunikace s orgány státní správy v nezbytném rozsahu

 • Poradenství v oblasti pracovněprávních podmínek zaměstnávání a výpočtu mezd včetně náhrad

Spolky.png

Vedení účetnictví pro SVJ a zapsané spolky

 • V rozsahu obdobném jako pro podnikatele a malé firmy s přihlédnutím ke specifickým podmínkám účtování pro SVJ a neziskové organizace.

Spolky.png

Další služby (i pro veřejnost)

 • Jednorázový nebo roční výpočet a příprava podkladů pro daňová přiznání k daním z příjmů fyzických osob podnikatelům i fyzickým osobám nepodnikajícím, včetně ostatních předepsaných přehledů a jejich podání

 • Jednorázové sestavení podkladů pro přiznání k dani silniční

 • Výpočet a sestavení podkladů pro podání přiznání k dani z nemovitostí včetně jejich podání

 • Poradenství, případně sestavení a podání dalších písemností v oblasti daňové registrace, komunikace se správou sociálního zabezpečení či zdravotními pojišťovnami

 • Jiné poradenství v oblasti účetnictví, daní a mezd

Výluka služeb

Jsem si vědom, že mé schopnosti nejsou neomezené a proto předem vylučuji spolupráci: 

 • s firmami se zahraniční účastí, 

 • společnostmi v holdingu a jiných podobných sdruženích vyžadujících konsolidované závěrky,

 • s firmami obchodujícími pravidelně se zahraničím,

 • s firmami s více jak 50 zaměstnanci, pokud zpracování mezd je součástí sjednaných služeb.

Podmínky poskytování služeb

 • Účetnictví a daňová evidence bude vedeno v mnou vlastněném programovém vybavení.

 • Veškerá podání vůči státním orgánům, budou činěna elektronicky, (resp. cestou datových schránek) na základě udělené plné moci.

 • Přenos dokladů k zaúčtování z firmy k účetnímu je realizován zejména elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím společného úložného prostoru na některé cloudové službě). Po dohodě lze využít i zasílání poštou nebo osobní předání.

 • Archivace dokladů zůstává povinností firmy. Ke své práci si ponechávám vždy pouze základní podklady předchozího roku a aktuální rok do uzavření.

Nepřehlédněte

Nejsem daňový poradce, spolupráce se mnou vám neprodlouží termín pro podání daňových přiznání.

Daňová evidence
účetnictví
DPH
Mzdy

 20 let praxe –  profesionální služby

Nejste si jistí, zda jsou mé služby pro vás?

Neváhejte mne kontaktovat. Odpovím na vaše otázky
a pomohu vám zorientovat se v džungli pravidel
a povinností.

První konzultace je nezávazná a zdarma.

bottom of page